O&O Software - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
Pravidlá a podmienky:

V rámci tohto programu budú softvérové dary poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.

• Počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna) môže každá oprávnená organizácia požiadať o maximálne dva softvérové produkty. 

Softvérové dary môžu získať iba dobročinné organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie), verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža, charitatívne organizácie a zariadenia zriaďované cirkvami a cirkevné neziskové organizácie.

• Softvérové dary môže získať každá oprávnená organizácia bez ohľadu na výšku jej rozpočtu.

• Príjemca softvérového daru musí byť ochotný a schopný poskytnúť spoločnosti O&O Software podklady pre prípravu prípadovej štúdie alebo referencie k programu darovania.

• Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré propagujú alebo podporujú diskrimináciu alebo priamo diskriminujú na základe veku, príslušnosti k etnickej skupine, pohlavia, národnosti, znevýhodnenia, rasy, veľkosti, náboženstva, vierovyznania, sexuálnej orientácie, sociálno-ekonomického pôvodu alebo z iného dôvodu. V procese podávania žiadosti o softvérový dar musia byť organizácie ochotné a schopné písomne potvrdiť, že nie sú diskriminujúce zo žiadneho z uvedených dôvodov.

Produkty spoločnosti O&O Software nesmú byť prenesené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.Program spoločnosti O&O Software

Najčastejšie otázky o programe TechSoup Slovensko

< up >