Bitdefender - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
Množstvo
Oprávnené organizácie môžu požiadať maximálne o 50 používateľských licencií počas fiškálneho roka. Tento limit môže byť vyčerpaný buď v rámci jedného produktu alebo môže byť rozdelený medzi rôzne produkty.

Fiškálny rok trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Rozpočet
Ročný rozpočet oprávnenej organizácie nesmie prekročiť hranicu 1,4 milióna USD (resp. jej ekvivalent v Euro).

Iba oprávnené neziskové organizácie a knižnice
Softvérový produkty sú dostupné iba oprávneným organizáciám a knižniciam podľa kritérií programu Techsoup. Verejné knižnice musia byť evidované v Zozname knižníc SR vedenom na Ministerstve kultúry SR.

Neoprávnené organizácie
Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ OPRÁVNENÉ žiadať o produkty v rámci tohto programu darovania:
° Verejné materské školy, základné a stredné školy
° Vyššie odborné školy
° Univerzity
° Obchodné školy
° Niektoré športové, atletické a spoločenské kluby
° Legislatívne a politické organizácie a organizácie, ktoré podporujú politické strany alebo kandidátov
° Organizácie zamerané na advokáciu a ovplyvňovanie verejnej mienky

Pravidlá a podmienky
Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Bitdefender, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb.

Antidiskriminačná politika
Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.

Prípadové štúdie
Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Bitdefender podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie.

Poskytovanie produktov
° Produkty budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám.
° Produkty nie sú určené pre jednotlivcov.
° Akékoľvek produkty spoločnosti Bitdefender získané prostredníctvom tohto programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.