Pravidlá a podmienky spoločnosti Microsoft

Oprávnené organizácie


Program darovania spoločnosti Microsoft je určený pre neziskové dobročinné organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie), verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža, charitatívne organizácie a zariadenia zriaďované cirkvami a cirkevné neziskové organizácie, ktorých cieľom a poslaním je poskytovať pomoc a služby pre miestnu komunitu.

Medzi týmito dobročinnými organizáciami sú aj také skupiny, pre ktoré sa v poslednom období rozšírila možnosť pre vstup do programu darovania spoločnosti MIcrosoft:

Vybrané nezávislé a neziskové zdravotnícke služby a súvisiace aktivity, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované organizáciami oprávnenými pre účasť vo vládnych, akademických alebo zdravotných programoch spoločnosti Microsoft. Patria medzi ne napr. komunitné zdravotné centrá a kliniky, združenia a skupiny zaoberajúce sa zdravotníckym výskumom špecifických ochorení, organizácie na ochranu a prevenciu psychického zdravia, ženské zdravotné centrá, hospice, záchranné služby prvej pomoci, podporné organizácie pacientov a ich rodín a krvné banky.
Obchodné a komerčné združenia, ktoré ponúkajú neziskové aktivitami v prospech ich nečlenov a širšej komunity.
Amatérske športové organizácie, predovšetkým športové kluby mládeže, športové skupiny a tímy.
Súkromné operačné, nezávislé alebo granty poskytujúce nadácie, ktoré väčšinu svojich aktív alebo príjmov získavajú od jedincov, rodín alebo komerčných firiem.
Múzea založené neziskovou organizáciou.
Cirkevné alebo na viere a náboženstve založené neziskové organizácie.
Knižnice pre verejnosť založené neziskovou organizáciou alebo verejné knižnice založené obcou, mestom alebo jeho mestskou časťou: Verejné knižnice môžu požiadať o softvérové dary od spoločnosti Microsoft iba pre tie počítače, ktoré využíva verejnosť. Darovaný softvér je možné inštalovať iba na počítačoch priamo prístupných pre verejnosť, na počítačoch používaných na správu počítačov pre verejnosť alebo na management programov zameraných na prístup verejnosti. Knižnice žiadajúce o softvérové dary sú povinné sprístupniť zbierky a základné služby pre verejnosť v lokalite svojho pôsobenia zadarmo. Výnimku tvoria vedľajšie poplatky ako sú cena za tlač, za kopírovanie a pod. Tieto knižnice však môžu spoplatniť služby pre ostatných návštevníkov (klienti mimo cieľovej skupiny podľa zamerania knižnice alebo pre obyvateľov z inej lokality, než je územné pôsobenie knižnice). Nad rámec základných služieb môžu knižnice poskytovať aj platené služby.

Neoprávnené organizácie


Ak má vaša organizácia vhodnú právnu formu, neznamená to ešte, že má automatický nárok na získanie softvérových darov. Okrem právnej formy je dôležitá aj aktivita, hlavné zameranie, misia a ciele práce organizácie.

Pokiaľ vaša organizácia vykonáva niektorú z nižšie uvedených neoprávnených činností, nemá nárok na získanie darovaného softvéru cez program TechSoup Slovensko. Odporúčame vám preštudovať si stránku Microsoft Volume Licensing for Industries spoločnosti Microsoft Corp. alebo stránku Neziskové organizácie spoločnosti Microsoft Slovakia, kde sú informácie o poskytovaní licencií pre charitatívne organizácie. Pre vašu organizáciu môže existovať aj iná možnosť, ako získať softvér za zvýhodnenú cenu.

Prehľad neoprávnených organizácií:
Štátne organizácie alebo agentúry.
Vzdelávacie inštitúcie vrátane základných, stredných a vysokých škôl.
Zdravotnícke siete a zariadenia vrátane nemocníc, ambulantných stredísk, domácich zdravotných a asistenčných zdravotných organizácií, zdravotníckych výskumných organizácií a laboratórií alebo zdravotných poisťovní.
Politické a odborové organizácie.
Komerčné a obchodné združenia bez charitatívnych cieľov alebo aktivít na podporu nečlenov a širšej komunity vrátane sponzoringu rôznych podujatí, konferencií, výstav alebo predstavení; fundraisingové podujatia ako obedy, večere, prechádzky, behy alebo športové turnaje.
Organizácie venujúce sa repasovaniu počítačov, ktoré následne môžu predávať alebo darovať neziskovým organizáciám, školám, charitám a podobne. V prípade, ak vaša organizácia patrí do tejto skupiny, navštívte stránku Registered Refurbisher Program.
Neverejné a súkromné knižnice, školské knižnice, špecializované knižnice, vojenské knižnice alebo knižnice prevádzkované vládnymi agentúrami.
Diskriminácia
Neoprávnené sú aj organizácie propagujúce, podporujúce alebo praktizujúce diskrimináciu pri nábore zamestnancov, odmeňovaní, prístupe k vzdelaniu alebo službám a ich propagácii, pri ukončení pracovnej zmluvy alebo pri odchode do dôchodku, ak sú diskriminujúce z ľubovoľného dôvodu, ktorý nie je sú povolený zákonom, napríklad na základe rasy, farby pleti, pohlavia, národnosti, náboženstva, veku, zdravotného postihnutia, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, členstva v odborových organizáciách, na základe statusu vojnového veterána atď. Organizácia musí byť schopná čestne prehlásiť a pri každej novej žiadosti potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca na základe týchto ustanovení, aby mohla prijímať softvérové dary od spoločnosti Microsoft.

Podmienky pre darovanie produktov
Oprávnené organizácie majú nárok podávať svoje požiadavky o softvérové dary v dvojročných cykloch. Prvý cyklus začína podaním prvej požiadavky. Nový dvojročný cyklus pre každú organizáciu začína po uplynutí dvoch rokov od podania prvej požiadavky.
Počas cyklu nemusí organizácia vyčerpať celý počet licencií, na aký má nárok.
Počet požiadaviek počas cyklu nie je limitovaný; rovnako nie je limitovaný ani minimálny počet produktov alebo licencií v jednej žiadosti.
Záujemcovia o softvérové dary môžu podávať svoje požiadavky kedykoľvek.

Počas 2-ročného cyklu môže každá organizácia získať produkty z maximálne 10 produktových skupín. Z každej skupiny produktov, ktorá obsahuje aplikácie inštalované na jednotlivé počítače (stolné počítače alebo laptopy), možné organizácia získať maximálne po 50 licencií. Rovnaká hranica 50 licencií platí aj pre skupiny produktov, ktoré obsahujú licencie pre klientsky prístup k serverovým produktom. Každá organizácia má nárok až na maximálne 5 produktov pre server, bez ohľadu na príslušnú produktovú skupinu. Pre podrobnosti a konkrétne príklady požiadaviek si preštudujte stránku Program darovania od spoločnosti Microsoft: Spôsobilosť, prideľovanie softvéru a jeho výmena.

Produkty spoločnosti Microsoft nesmú byť predávané alebo prenášané na inú organizáciu, ani na neziskovú alebo charitatívnu organizáciu.
Navyše, produkty spoločnosti Microsoft nesmú byť inštalované do počítačov, ktoré budú darované alebo predané inej organizácii alebo fyzickej osobe, a to ani v prípade, ak sa jedná o charitatívny program.

Darované produkty sú poskytované iba oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam.

Softvérové dary sa neposkytujú jednotlivcom.


Program spoločnosti Microsoft

Prehľad programu spoločnosti Microsoft

< up >