Prehľad programu darovania spoločnosti Microsoft

Typy organizácií oprávnené získať produkty spoločnosti Microsoft

Produkty ponúkané prostredníctvom programu darovania spoločnosti Microsoft sú určené pre neziskové organizácie a verejné knižnice, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti programu TechSoup. Niektoré typy organizácií sú z programu darovania vylúčené, napríklad vzdelávacie inštitúcie, politické organizácie, zdravotnícke siete a neverejné knižnice.

Z programu sú tiež vylúčené organizácie diskriminujúce pri nábore a prijímaní nových zamestnancov, odmeňovaní, prístupe k školeniam, kariérnom postupe, pri ukončení pracovného pomeru alebo odchode do dôchodku, diskriminujúce na základe rasy, národnosti, viery, veku, postihnutia, rodovej identity alebo vyjadrenia, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, členstva v odboroch či statusu veterána inak, ako povoľuje zákon. Organizácia musí byť schopná a ochotná doložiť, že nediskriminuje na základe žiadnej z uvedených charakteristík.

Špeciálne pravidlá pre verejné knižnice

Verejné knižnice môžu požiadať o softvérové dary iba pre tie počítače, ktoré využíva verejnosť. Darovaný softvér je možné inštalovať výhradne iba na verejne prístupných počítačoch a počítačoch priamo určených na správu týchto počítačov.

Zúčastnené knižnice tiež musia poskytovať základné knižničné služby používateľom vo svojej oblasti pôsobnosti bez nutnosti platby dodatočných poplatkov, napr. za každú jednotlivú výpožičku. Naopak ročný poplatok, poplatky za rezervácie či napr. poplatky za tlač nie sú v rozpore s podmienkami účasti v programe darovania. Verejné knižnice môžu poskytovať aj služby nad rámec základných knižničných služieb, za poplatky alebo zadarmo.

Oprávnení používatelia

Licencie sú určené na použitie predovšetkým pre zamestnancov oprávnených neziskových organizácií. Ďalej môžu licencie využívať:

  • dobrovoľníci, ktorí majú významnú manažérsku či inú zodpovednú úlohu v organizácii, napríklad členovia užšieho vedenia organizácie;
  • dobrovoľníci, ktorí spĺňajú VŠETKY nasledujúce kritériá:
  1. dobrovoľník je zodpovedný za špecifickú aktivitu a výstupy v organizácii a tieto sú definované v písomnom popise dobrovoľníckej pozície,
  2. ide o celoročnú dobrovoľnícku prácu alebo sezónne opakovanú prácu,
  3. dobrovoľník licenciu nevyužije k osobnému obohateniu (ani pri osobnom použití).

Ak je darovaný softvér inštalovaný na osobné počítače zamestnancov alebo dobrovoľníkov, odporúčame mať v pracovnej zmluve alebo v popise dobrovoľníckej pozície uvedené, že zamestnanec alebo dobrovoľník využíva osobné zariadenie k realizácii práce pre danú organizáciu. Ďalej odporúčame mať odovzdanie softvéru (licenčných kľúčov) ošetrené písomnou dohodou o zapožičaní softvéru k napĺňaniu cieľov organizácie. Zamestnanec či dobrovoľník je povinný okamžite prestať využívať licenciu, ak ukončí prácu pre danú organizáciu.

Licencie môžu byť tiež využité na vybavenie učební alebo verejne prístupných počítačov, ktoré slúžia k napĺňaniu misie a aktivít danej organizácie.

Softvérové licencie sú darované vždy organizácii a sú výhradne v jej vlastníctve. Produkty nemôžu byť darované fyzickej osobe, ani na ňu prevedené.

Množstvo a frekvencia žiadostí

Oprávnené organizácie získavajú nárok podávať žiadosti o určitý počet produktov (a licencií) v dvojročných cykloch. Cyklus organizácie začína v okamihu zadania prvej žiadosti uskutočnenej po 27. júli 2011. Počas dvojročného cyklu môže každá oprávnená organizácia požiadať:

  • až o 50 licencií každého desktopového alebo licenčného (napr. CAL) produktu;
  • až o 25 serverových produktov, ktoré používajú tzv. „core-based“ licencovanie;
  • až 5 serverových produktov, ktoré nepoužívajú „core-based“ licencovania. Môže to byť rovnaký produkt alebo aj kombinácia rôznych produktov.

Počet žiadostí nie je limitovaný. Môžete ich zadávať kedykoľvek počas cyklu až do času, keď vyčerpáte celkový počet licencií, ktoré sú vám k dispozícii. Po dvoch rokoch začína nový cyklus a váš doteraz vyčerpaný počet licencií bude vynulovaný.

Pozor! Výnimkou je produkt Windows OS - Get Genuine, o ktorý je možno požiadať IBA JEDNORAZOVO, ale tiež do počtu 50 licencií. Neplatia tu teda dvojročné cykly, žiadosť je iba jednorazová! Ak si zažiadate napr. o 2 licencie, vyčerpali ste si tak svoju možnosť jednorazovo požiadať o Windows OS - Get Genuine a neskôr už tento produkt získať (doobjednať) nemôžete.

Maximum 50 licencií pre desktopové alebo licenčné produkty

Tento limit sa vzťahuje na produkty určené pre jednotlivé počítače (napr. Office alebo Windows) a na klientske prístupové licencie (CAL), administratívne licencie (ML) a ďalšie licencie, vďaka ktorým je možné sa pripojiť k serverovým aplikáciám alebo tieto aplikácie spravovať a riadiť.

Pre serverové produkty využívajúce „core-based“ licencovanie (napr. Windows Server Standard alebo Datacenter) je maximum 25 licencií žiadaných počas dvojročného cyklu.

Limity pre žiadosti o serverové produkty, ktoré nepoužívajú „core-based“ licencovanie

Organizácia môže v priebehu dvojročného cyklu získať maximálne 5 darovaných serverových produktov, ktoré nepoužívajú licencie typu per jadro. Môže to byť rovnaký produkt alebo aj kombinácia viacerých produktov.

Príklad žiadosti o darovanie serverových produktov:

  • jeden produkt Windows Server Essentials, dva produkty Exchange Server Standard a dva produkty SQL Server (Server/CAL) počas dvojročného cyklu. Ak organizácia potrebuje ďalšie serverové produkty tohto typu, môže využiť ponuku zľavnených produktov.

Niektoré serverové produkty vyžadujú pre správnu funkciu v sieti a pripojenie koncových zariadení tiež licencie pre klientský prístup (CAL) alebo licencie pre správu a riadenie (ML). Tieto typy licencií sú samostatné a vzťahuje sa na ne limit 50 kusov počas dvojročného cyklu.

Dvojročný cyklus

Dvojročný cyklus vašej organizácie začína v okamihu, kedy zadáte vašu prvú žiadosť o produkty spoločnosti Microsoft. Ak bola vaša prvá žiadosť podaná pred 27. januárom 2011, nie je táto žiadosť započítaná a prvý cyklus začína prvou žiadosťou po tomto dátume.

Dvojročný cyklus vám potom pobeží dva roky od tejto prvej objednávky. Po dvoch rokoch bude počítadlo vynulované a automaticky sa začne nový cyklus. Príklad: ak prvý cyklus organizácie začal 15. októbra 2015, druhý cyklus začne 15. októbra 2017.

 

Software Assurance

Väčšina darov spoločnosti Microsoft zahŕňa aj službu Software Assurance (SA). Software Assurance je doplnková služba umožňujúca zadarmo upgradovať získaný produkt na najnovšiu verziu. Okrem toho SA prináša množstvo ďalších výhod vzťahujúcich sa k príslušnému softvéru. Vaša organizácia napríklad získa prístup ku e-learningovým kurzom, podpore pri riešení problémov či viacjazyčným verziám produktu.

Služba SA je platná dva roky. Pred koncom dvojročnej periódy bude vašej organizácii doručený email s upozornením o blížiacej sa exspirácii služby Software Assurance. Exspirácia služby SA nemá vplyv na platnosť vašich licencií. Vo využívaní získaného produktu môžete naďalej pokračovať, prídete iba o nárok na vyššie uvedené benefity, ako sú e-learningové kurzy alebo neskoršie upgrady.

Vrátenie tovaru a refundácie

Ak chcete vrátiť či vymeniť akýkoľvek z produktov spoločnosti Microsoft, ktorý ste získali, musíte vrátiť všetky položky získané v rámci danej žiadosti a o produkty, ktoré si chcete ponechať, si musíte následne opakovane požiadať.

Vrátenie tovaru môže byť akceptované iba v prípade, ak ste žiaden z vrátených produktov ešte nenainštalovali a ak ste o vrátenie požiadali do 60 dní od získania daru.

So žiadosťou o zmenu či vrátenie produktov kontaktujte, prosím, administrátora programu. Pracovníci programu TechSoup Slovensko musia potvrdiť oprávnenosť žiadosti a skontrolovať splnenie podmienok.

Počet vyčerpaných licencií z dvojročného limitu bude aktualizovaný spravidla do 8 pracovných dní po úspešnom vrátení produktov.

POZNÁMKA: Prosíme, vezmite na vedomie, že výrobky podliehajúce Dodatočnej zmluve Windows OS - Get Genuine majú iné pravidlá a podmienky než produkty dostupné v rámci štandardných podmienok programu darovania spoločnosti Microsoft.