Program spoločnosti Microsoft: Množstvo, frekvencia a vrátanie darov

Obmedzenia
Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ktoré organizácie sú oprávnené žiadať o softvérové dary spoločnosti Microsoft, vrátane informácií, koľko licencií a ako často môžu získať.


Oprávnené organizácie
Program darovania spoločnosti Microsoft je určený pre dobročinné organizácie. Príjemcami darov môžu byť občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, organizácie Slovenského Červeného kríža, verejné knižnice, charitatívne organizácie a zariadenia zriadené cirkvami a cirkevné neziskové organizácie.
Ak má vaša organizácia vhodnú právnu formu, neznamená to ešte, že má automatický nárok na získanie softvérových darov. Okrem právnej formy je rovnako dôležitá aj aktivita, obsah práce a misia organizácie. Niektoré typy organizácií, napríklad vzdelávacie inštitúcie, politické a odborové organizácie, zdravotnícke siete a neverejné knižnice nie sú oprávnené na využívanie tohto programu.

Diskriminácia
Neoprávnené sú aj organizácie propagujúce, podporujúce alebo praktizujúce diskrimináciu. Organizácia je povinná preukázať, že je nediskriminujúca vo všetkých oblastiach.
„Diskriminácia je nežiaduce a nespravodlivé konanie, kedy sa zaobchádza s jednotlivcom či skupinou osôb inak, ako s iným jednotlivcom na základe jeho odlišnosti, napr. z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu, zdravotného či mentálneho stavu, veku, pohlavia, rasy, farby pleti, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, tehotenstva, vierovyznania, politického a iného zmýšľania alebo príslušnosti k národnostnej menšine.“

Špeciálne podmienky pre verejné knižnice
Verejné knižnice môžu požiadať o softvérové dary iba pre tie počítače, ktoré využíva verejnosť. Darovaný softvér je možné inštalovať iba na počítačoch priamo prístupných pre verejnosť, na počítačoch používaných na správu počítačov pre verejnosť alebo na management programov zameraných na prístup verejnosti.
Knižnice žiadajúce o softvérové dary sú povinné sprístupniť zbierky a základné služby pre verejnosť v lokalite svojho pôsobenia zadarmo. Výnimku tvoria vedľajšie poplatky ako sú cena za tlač, za kopírovanie a pod. Tieto knižnice však môžu spoplatniť služby pre ostatných návštevníkov (klienti mimo cieľovej skupiny podľa zamerania knižnice alebo pre obyvateľov z inej lokality, než je územné pôsobenie knižnice). Nad rámec základných služieb môžu knižnice poskytovať aj platené služby.


Množstvo licencií a frekvencia žiadostí
Oprávnené organizácie majú nárok podávať svoje žiadosti o softvérové dary v dvojročných cykloch.
Prvý cyklus začína podaním prvej požiadavky, nový dvojročný cyklus pre každú organizáciu začína po uplynutí dvoch rokov od podania prvej požiadavky.
V rámci dvojročného cyklu si môže každá oprávnená organizácia požiadať:
  • •  O produkty z maximálne 10 produktových skupin; v rámci každej skupiny potom až po 50 licencií (viac informácií a príklady žiadostí nájdete nižšie)
  • •  Maximálne o 5 serverových produktov, bez ohľadu na príslušnú produktovú skupinu (viac informácií nájdete nižšie)

Počet žiadostí nie je limitovaný. Môžete ich zadávať kedykoľvek počas cyklu, až do okamihu, keď vyčerpáte celkový povolený počet licencií pre vašu organizáciu.
Po dvoch rokoch začína nový cyklus a váš vyčerpaný počet licencií sa automaticky vynuluje.
V texte nižšie nájdete vysvetlivky k pojmom produktová skupina, maximálny počet produktov a licencií a ako funguje dvojročný cyklus.

Produktové skupiny
Produktová skupina sa skladá z produktov, ktoré majú veľmi podobný alebo dokonca rovnaký účel. Napríklad v produktovej skupine Operačné systémy Windows nájdete produkty Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Professional a Windows 8 Enterprise vo všetkých jazykových verziách a tiež v 32-bitovej alebo 64-bitovej verzii.
Názov príslušnej produktovej skupiny je zobrazený v hornej časti stránky každého produktu v našom on-line katalógu. Zoznam produktových skupín si môžete preštudovať tu.

Maximálne 10 produktových skupín
Organizácia môže požiadať o produkty z maximálne 10 produktových skupín (v jednom dvojročnom cykle). Napríklad, ak si požiadate o produkty Office Professional Plus, Visio, Windows Server a licenciu klientskeho prístupu pre Windows Server (CALs), vyberiete si produkty zo 4 produktových skupín z 10 možných.

Maximálny počet licencií v produktovej skupine
Počas dvojročného cyklu môžete požiadať o maximálne 50 licencií z každej produktovej skupiny. Platí to rovnako pre individuálne aplikácie (napríklad pre desktopy alebo laptopy), ako aj pre licencie klientskeho prístupu (CALs), licencie pre správu servera alebo ďalšie licencie, ktoré umožňujú spojenie so serverovými aplikáciami.
Maximálny počet licencií sa vzťahuje na kombinácie všetkých produktov v danej produktovej skupine: Napríklad, ak si požiadate o 10 licencií produktu Office Professional Plus v anglickom, 10 v španielskom a 10 vo francúzskom jazyku a 10 licencií produktu Office pre Mac, vaša žiadosť bude obsahovať 40 licencií z tejto produktovej skupiny (Office Suite). Ešte stále budete mať k dispozícií 10 licencií v tejto produktovej skupine.
Obmedzenie vo výške 50 licencií pre jednu organizáciu zvyčajne umožňuje, aby organizácia nainštalovala určitý produkt na 50 počítačov. Ak organizácia využíva operačný systém Windows s viacnásobnými prístupmi, môže na jeden počítač inštalovať iba toľko produktov, koľko získala licencií. Pre viac informácií si preštudujte dokument Volume License: licenčnú zmluvu and jej podmienky.
Počet 50 licencií sa na servery nevzťahuje. Pre serverové produkty platí obmedzenie 5 produktov počas dvojročného cyklu.

Maximálny počet produktov pre servery
Každá oprávnená organizácia môže počas dvojročného cyklu získať maximálne 5 produktov pre servery. Serverové produkty môžu pochádzať z jednej, ale tiež až z piatich produktových skupín, ak pritom neprekročíte maximálny možný počet 10 produktových skupín, ktoré máte k dispozícii. Príklady, ako môžete využiť serverové produkty:
•  5 produktov zo skupiny Windows Server,
•  1 produkt zo skupiny Windows Server, 2 produkty zo skupiny Exchange Server a 1 produkt zo skupiny Small Business Server Premium,
•  3 produkty zo skupiny Small Business Server Premium a 2 produkty zo skupiny SQL Server.

K tomu, aby ste mohli využívať niektoré serverové produkty, potrebujete zároveň získať licencie pre správu servera nebo licencie klientskeho prístupu (CALs). Tieto licencie tvoria samostatnú položku a nájdete ich v príslušnej produktovej skupine, na ktorú sa tiež vzťahuje pravidlo maximálne 50 licencií.

Dvojročný cyklus
Váš dvojročný cyklus začína v okamihu, keď zadáte svoju prvú žiadosť na získanie produktov od spoločnosti Microsoft. Ak ste už zadali nejakú žiadosť pred dňom 27.7.2011, váš cyklus bol k tomuto dátumu vynulovaný. Nový cyklus začne v okamihu, keď zadáte prvú žiadosť po tomto dátume. Nový dvojročný cyklus začne dňom podania novej žiadosti a po uplynutí 2 rokov bude počet získaných licencií opäť vynulovaný. Napríklad, ak si podáte žiadosť o dary 12.10.2011, váš nový dvojročný cyklus začne 12.10.2013.

Moje centrum darov od spoločnosti Microsoft
Registrované organizácie môžu na stránke Moje centrum darov od spoločnosti Microsoft nájsť dátum, kedy začal ich aktuálny dvojročný cyklus a aké množstvo licencií majú ešte k dispozícii. Pre zobrazenie stránky sa najprv musíte prihlásiť používateľským menom a heslom. Stránku nájdete, keď kliknete na prepojenie Požiadavky v pravom hornom menu a potom na tlačidlo Môj účet. (Ak vám po prihlásení toto prepojenie nefunguje, znamená to, že vaša organizácia nie je oprávnená pre dary od spoločnosti Microsoft.)

Príklady
Na jednoduchých príkladoch si teraz vysvetlíme, ako fungujú pravidlá programu.

Organizácia A
Organizácia A si požiadala o 10 licencií produktu Office Professional Plus v anglickom, 10 v španielskom a 10 vo francúzskom jazyku a 10 licencií produktu Office pre Mac. Súčasne si požiadala o 10 licencií pre Windows 7 v anglickom a 10 španielskom jazyku a 10 licencií Windows Vista vo francúzskom jazyku.
Požiadali si o produkty z 2 z 10 možných produktových skupín, k dispozícii majú ešte 8 produktových skupín.
V skupine Office Suite už vyčerpali 40 licencií, k dispozícii majú ešte 10 licencií.
V skupine Windows Desktop Operating Systems už vyčerpali 30 licencií, k dispozícii majú ešte 20 licencií.

Organizácia B
Organizácia B si požiadala o 1 produkt Project Server, 29 licencií klientskeho prístupu Project Server CALs, 10 licencií produktu Project Professional a 20 licencií produktu Project Standard.
Využili 3 z 10 produktových skupín, k dispozícii majú ešte 7 produktových skupín.
V skupine Project Server CAL využili 29 licencií, k dispozícii majú ešte 21 licencií.
V skupine Project Desktop požiadali o 30 licencií (10 Project Professional a 20 Project Standard), k dispozícii majú ešte 20 voľných licencií.
Získali aj 1 produkt pre server, ešte môžu požiadať o ďalšie 4.

Organizácia C
Organizácia C si požiadala o 50 licencií Office Professional Plus, 1 produkt Windows Server 2008 Enterprise Edition, 1 produkt Exchange Server 2010 Standard Edition, 50 licencií Core CAL Suites a 15 licencií Windows Remote Desktop Services User CALs.
Využili 5 z 10 produktových skupín, k dispozícii majú ešte 5 produktových skupín.
V skupinách Office Suite a Core CAL požiadali o maximálny počet 50 licencií, o ďalšie už teda nemôžu žiadať.
V skupine Windows Terminal Services CAL získali 15 licencií, k dispozícii majú ešte 35 licencií.
Získali aj 2 produkty pre server, k dispozícii majú ešte 3.

Organizácia D
Organizácia D si požiadala o 4 produkty Windows Server a 50 licencií Windows Server CALs. Zároveň si požiadali o 1 produkt System Center Essentials Server, 4 licencie System Center Essential server management license suites a 50 klientskych licencií System Center Essentials client management licenses.
Požiadali si o produkty z 5 skupín, čiže ešte majú k dispozícii 5 skupín (maximálny počet = 10).
V skupinách Windows Server CAL a System Center Client Management Suite vyčerpali maximálny možný počet licencií.
V skupine System Center Essentials Server ML Suite vyčerpali 4 licencie. Teoreticky by mohli požiadať ďalšie (až do počtu 50), ale majú iba 4 servery, ktoré treba riadiť.
Vyčerpali celý možný počet serverových produktov (4 Windows Servers a 1 System Center Essentials server).
 

Vrátenie poplatku a výmena softvéru
Ak chcete vrátiť alebo vymeniť iba niektorý z produktov darovaných spoločnosťou Microsoft, budete musieť z vašej pôvodnej požiadavky vrátiť všetky produkty tejto spoločnosti. Následne si zadáte novú požiadavku na získanie ďalších produktov od spoločnosti Microsoft.
Pretože odteraz sa dajú všetky produkty od spoločnosti Microsoft prevziať iba elektronicky, vrátenie produktov bude akceptované jedine vtedy, ak žiaden softvér z pôvodnej požiadavky nebol nainštalovaný a softvérový dar z tejto schválenej požiadavky nie je starší ako 60 dní.
Ak chcete vrátiť alebo vymeniť softvér darovaný spoločnosťou Microsoft, napíšte na adresu administrátora info@pontisno.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 016 123.
Limity pre darovanie produktov od spoločnosti Microsoft vo vašom účte v programe TechSoup Slovensko obvykle obnovíme do ôsmich pracovných dní po úplnom návrate softvéru z pôvodnej objednávky.

Dôležitá poznámka:
Nezabudnite však, že produkty dostupné prostredníctvom Dohody spoločnosti Microsoft o programe Windows Get Genuine pre malé a stredné organizácie (GGWA) majú iné pravidlá než produkty dostupné prostredníctvom štandardného Programu darovania od spoločnosti Microsoft. Produkty Windows Get Genuine sa dajú objednať iba raz, produkty nemôžu byť vymenené a ani administratívny poplatok za ne sa nedá vrátiť.

 


Prehľad programu spoločnosti Microsoft 

Microsoft VLSC 

< up >