Oprávnenosť a obmedzenia programu softvérových zliav spoločnosti Microsoft

Obmedzenia: 
  • Množstvo:
   • Organizácie môžu požadovať neobmedzený počet zľavnených produktov spoločnosti Microsoft.
   • Žiadosti o zľavnené produkty musia obsahovať najmenej päť licencií. To znamená päť licencií pre rovnaký produkt alebo aj kombináciu rôznych produktov. Požiadavka platí pre tieto produkty:
    • BizTalk Server Standard (zľavnený)
    • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (zľavnený)
    • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (zľavnený)
    • Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (zľavnený)
    • Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (zľavnený)
    • Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (zľavnený)
    • Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (zľavnený)
    • SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (zľavnený)
    • SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (zľavnený)
    • System Center Datacenter (zľavnený)
    • System Center Standard (zľavnený)
    • Visual Studio Enterprise with MSDN (zľavnený)
    • Visual Studio Professional with MSDN (zľavnený)
    • Visual Studio Test Professional with MSDN (zľavnený)
    • Windows Remote Desktop Services – External Connector License (zľavnený)
    • Windows Server Datacenter (zľavnený)
    • Windows Server External Connector License (zľavnený)
  • Rozpočet: Bez obmedzení. Výška ročného prevádzkového rozpočtu nijako neobmedzuje organizácie získať produkty prostredníctvom tohto programu.
  • Oprávnené typy organizácií: Program zliav spoločnosti Microsoft je určený pre tie organizácie, vďaka ktorých poslaniu a aktivitám majú prospech najmä lokálne komunity. Medzi takéto aktivity môžu patriť napríklad:
   • poskytovanie peňazí, tovaru alebo služieb chudobným ľuďom,
   • poskytovanie nadstavbového vzdelávania,
   • zlepšovanie životných podmienok,
   • zachovanie kultúry a kultúrnych pamiatok,
   • zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
   • ochrana ľudských práv,
   • rozvoj občianskej spoločnosti.
  • Neoprávnené typy organizácií: Nie všetky organizácie sú oprávnené pre vstup do programu zliav spoločnosti Microsoft. Medzi neoprávnené organizácie patria napríklad:
   • štátne organizácie alebo agentúry,
   • vzdelávacie inštitúcie vrátane základných, stredných a vysokých škôl,
   • zdravotnícke organizácie a siete - vrátane nemocníc, ambulantných stredísk, domácich zdravotných a asistenčných zdravotných organizácií, zdravotných výskumných organizácií alebo laboratórií. Výnimku tvoria nezávislé neziskové organizácie s nasledujúcim poslaním: komunitné zdravotné kliniky, organizácie na podporu duševného zdravia, ženské zdravotnícke centrá, hospice, pohotovostné služby a krvné, tkanivové a orgánové banky.
   • obchodné a profesijné organizácie a združenia,
   • profesionálne a poloprofesionálne športové organizácie,
   • politické organizácie, odborové organizácie a únie, členské spolky,
   • organizácie zaoberajúce sa repasovaním počítačov, ktoré by darovaný softvér využili na inštaláciu na počítače, ktoré sú potom distribuované neziskovým organizáciám alebo školám. V prípade, že vaša organizácia spadá do tejto kategórie, navštívte stránku Registered Refurbisher Program.
   • verejné knižnice,
   • súkromné knižnice, školské knižnice, špecializované knižnice, vojenské knižnice či knižnice prevádzkovanej vládnymi agentúrami.

Pravidlá a podmienky:
 • Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Microsoft, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb.
 • Zmena podmienok: Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo nahradiť alebo pozmeniť pravidlá a podmienky tohto programu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Antidiskriminačná politika: Spoločnosť Microsoft si váži a rešpektuje individuálne a kultúrne rozdiely a zaväzuje sa k poskytovaniu inkluzívneho prostredia bez diskriminácie. Organizácie preto nemajú nárok na účasť na tomto programe, ak vykonávajú alebo podporujú diskrimináciu pri nábore a prijímaní nových zamestnancov, odmeňovaní, kariérnom postupe, ukončovaní pracovného pomeru alebo odchode do dôchodku, pri prístupe ku školeniam, programom alebo službám na základe rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, veku, zdravotného postihnutia, pohlavnej identity alebo prejavu, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, členstva v odboroch alebo statusu veterána. Jedinou výnimkou tejto politiky sú náboženské organizácie, ktoré sú oslobodené od zákonov, ktoré zakazujú takúto diskrimináciu.
 • Často kladené otázky (FAQ): Ďalšie informácie o zdrojoch spoločnosti Microsoft pre neziskové organizácie a podmienkach oprávnenosti do programu softvérových zliav nájdete na stránkach Nonprofit FAQ (stránky sú v angličtine).

 • Distribúcia produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu distribuované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Produkty sú určené na použitie iba pre platených zamestnancov oprávnených organizácií a pre neplatených členov na čiastočný úväzok, ktorí majú každodenné významné riadiace, prevádzkové alebo štatutárne povinnosti a ktorí nepoužívajú tieto licencie na generovanie osobných príjmov. Dobrovoľníci, členovia a príjemcovia služieb oprávnených organizácie nemajú nárok na zľavnené licencie a predplatné produkty pre neziskové organizácie.
  • Prijímajúce organizácie nesmú previesť ani predať produkty spoločnosti Microsoft iným organizáciám vrátane partnerských neziskových organizácií alebo právne nezávislých sesterských organizácií.
  • Produkty spoločnosti Microsoft získané cez tento program nemôžu byť inštalované na počítače, ktoré budú predané alebo darované inej organizácii alebo jednotlivcovi, aj keby išlo o inú dobročinnú organizáciu, projekt alebo charitatívny program.
 • Refundácie a vrátenie tovaru:
  • Ak chcete vrátiť alebo vymeniť darované alebo zľavnené produkty spoločnosti Microsoft, musíte vrátiť všetky produkty spoločnosti Microsoft vo vami zadanej žiadosti a podať si novú žiadosť o tie produkty spoločnosti Microsoft, ktoré aktuálne potrebujete.
  • Vzhľadom na to, že všetky produkty spoločnosti Microsoft sú určené iba na prevzatie, vrátenie licencií bude akceptované jedine vtedy, ak žiaden softvér z vašej žiadosti nebol ešte nainštalovaný a ak ste produkt nedostali skôr ako pred 60 dňami.
  • Ak chcete vrátiť alebo vymeniť softvérový produkt spoločnosti Microsoft, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.
  • Limity pre poskytovanie darovaných licencií spoločnosti Microsoft vo vašom zákazníckom účte budú obnovené zvyčajne v priebehu ôsmich pracovných dní po dokončení procesu vrátenia softvérových licencií.