Kritériá oprávnenosti programu TechSoup

Kritériá oprávnenosti

Program TechSoup Slovensko poskytuje softvérové dary pre dobročinné organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy a nadácie), verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža, charitatívne organizácie a zariadenia zriadené cirkvami a cirkevné neziskové organizácie.

Súčasťou registrácie do programu TechSoup Slovensko je aj predloženie nasledujúcich dokumentov v elektronickej forme. Dokumenty stačí nascenovať a zaslať e-mailom na adresu administrátora info@pontisno.sk.

Právna forma organizácie:
Požadované dokumenty:
Občianske združenia
•  Stanovy združenia potvrdené registrátorom MV SR (spolu s registračnou pečiatkou)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky DIČ), ak bolo vystavené
Nadácie
•  Nadačná listina potvrdená registrátorom MV SR (spolu s registračnou pečiatkou)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky DIČ), ak bolo vystavené
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
•  Štatút alebo zakladacia listina potvrdená registrátorom (obvodný úrad)
•  Výpis z registra neziskových organizácií spolu s identifikačným číslom organizácie IČO (Poznámka: Výpis nemusí byť aktuálny 30-dňový)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky DIČ), ak bolo vystavené
Neinvestičné fondy
•  Zriaďovacia listina alebo zmluva potvrdená registrátorom (obvodný úrad)
•  Výpis z registra neinvestičných fondov spolu s identifikačným číslom organizácie IČO (Poznámka: Výpis nemusí byť aktuálny 30-dňový)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky DIČ), ak bolo vystavené
Organizácie Slovenského Červeného kríža
•  Registračný list vydaný ústredím SČK
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky DIČ), ak bolo vystavené
Verejné knižnice
•  Evidenčné číslo knižnice v Zozname knižníc SR vedenom na Ministerstve kultúry SR (Poznámka: Doručenie kópie registračného listu nie je podmienkou)
•  Zakladacia alebo zriaďovacia listina
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky DIČ), ak bolo vystavené
Cirkevné a náboženské organizácie

(charitatívne organizácie a zariadenia zriadené cirkvami)

•  Evidenčné číslo organizácie podľa Zoznamu cirkevných a náboženských spoločností vedeného na Ministerstve kultúry SR (Poznámka: Doručenie kópie výpisu zo zoznamu nie je podmienkou)
•  Zakladacia alebo zriaďovacia listina (príp. doklad o udelení právnej subjektivity)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky DIČ), ak bolo vystavené
   

Spolu so všeobecnými Kritériami oprávnenosti musia neziskové organizácie splniť aj špecifické kritériá jednotlivých darcov programu TechSoup Slovensko:

* Pravidlá a podmienky spoločnosti Adobe
*
Pravidlá a podmienky spoločnosti Bitdefender
* Pravidlá a podmienky spoločnosti Microsoft
* Pravidlá a podmienky spoločnosti O&O Software
* Pravidlá a podmienky spoločnosti Symantec
*
Pravidlá a podmienky spoločnosti Tableau
*
Pravidlá a podmienky spoločnosti Zoom

Overenie dokumentov

Administrátor programu TechSoup Slovensko bude overovať predložené dokumenty a registrované informácie na nasledujúcich stránkach:
Ústredný register Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Zoznam knižníc Slovenskej republiky na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v časti Zoznam knižníc Slovenskej republiky,
• Stránka Slovenského Červeného kríža,
Centrálny portál pre neziskový sektor, ktorú spravuje 1. Slovenské neziskové servisné centrum, alebo portál Rozhodni.sk rovnakého administrátora,
Evidencia cirkví a náboženských spoločností na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v časti Zoznamy a registre,
• Webové stránky organizácií zaregistrovaných do programu TechSoup Slovensko.

V prípade nepresných alebo neúplných informácií bude administrátor kontaktovať organizáciu s cieľom doplniť registráciu.


Prečo administratívny poplatok

Program spoločnosti Adobe

< up >