Program darovania spoločnosti SAP

Obmedzenia: 
Pravidlá a obmedzenia

• Darovací program je určený pre oprávnené neziskové organizácie ako sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, vybrané neziskové združenia právnických osôb, ale aj verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.
• Oprávnené organizácie môžu počas jedného fiškálneho roka požiadať až o štyri softvérové produkty SAP Business Objects. Fiškálny rok trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
• Darované produkty nie sú určené pre jednotlivcov.
• Produkty spoločnosti SAP nemôžu byť poskytnuté organizáciám, ktoré podporujú politické strany nebo kandidátov, organizáciám, ktoré sa zaoberajú advokáciou, náboženským organizáciám (výnimku tvoria tie, ktoré realizujú sekulárne komunitné programy), spoločenským klubom, športovým fundraisingovým skupinám a odborovým organizáciám.
• Príjemcovia softvérových darov musia byť schopní a ochotní poskytnúť spoločnosti SAP podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
• Organizácie musia dodržiavať dojednania a podmienky, ktoré sú uvedené v licenčnej zmluve k softvéru od spoločnosti SAP dostupnej na webovej stránke Licenčná zmluva spoločnosti SAP.
• Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
• Produkty od spoločnosti SAP získané prostredníctvom programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.Ďalšie informácie:
Často kladené otázky darovacieho programu spoločnosti SAP nájdete tu.
Prehľad darovaných produktov od spoločnosti SAP nájdete tu.