Symantec Enterprise - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 

Množstvo
Zo skupiny Symantec Enterprise môže každá oprávnená organizácia požiadať o dva rôzne softvérové produkty Symantec Enterprise a pre každý z nich maxim. po 100 licencií počas jednoho fiškálneho roka. Výnimku tvorí produkt Backup Exec, z ktorého môže organizácia požiadať max. o 1 licenciu.
Zo skupiny Symantec Desktop môže každá oprávnená organizácia požiadať maxim. až 20 licencií Norton Security a 20 licencií Norton Utilities počas jednoho fiškálneho roka.

Fiškálny rok trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Rozpočet
Nárok na softvérové dary majú iba organizácie s ročným rozpočtom do 10 miliónov USD ročne (resp. ekvivalent v Euro).

Iba oprávnené organizácie

Softvérový produkty sú dostupné iba oprávneným organizáciám a knižniciam podľa kritérií programu Techsoup.

Neoprávnené organizácie

Nasledujúce organizácie NIE SÚ OPRÁVNENÉ pre softvérové dary od spoločnosti Symantec:
° študentské skupiny a akademické kluby a organizácie,
° zamestnanecké alebo iné členské organizácie,
° niektoré spoločenské a záujmové skupiny,
° organizácie, ktoré podporujú politické strany alebo kandidátov,
° skupiny zamerané na advokáciu a ovplyvňovanie verejnej mienky,
° cirkevné a náboženské organizácie, ktoré majú prevažne náboženské aktivity bez sekulárneho poslania.

Antidiskriminačná politika
Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.

Poskytovanie produktov
° Darované produkty sú poskytované iba oprávneným organizáciám.
° Nie sú určené pre jednotlivcov.
° Produkty spoločnosti Symantec získané prostredníctvom tohto programu nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.
° Darované produkty spoločnosti Symantec nesmú byť použité pri realizácii finančných zbierok, napríklad v tombolách, lotériách, aukciách a pod., pri propagačných alebo iných fundraisingových aktivitách a ani ako ocenenia pre jednotlivcov.
° Produkty spoločnosti Symantec nesmú byť použité v ktorejkoľvek krajine, kde bolo uvalené embargo (Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán, Sýria) a nesmú tam byť použité ani počas cestovania cez uvedené krajiny.