Tableau - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 

Množstvo:
Oprávnené organizácie môžu požiadať maximálne o 5 používateľských licencií počas fiškálneho roka (trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).


Rozpočet:

Ročný rozpočet žiadajúcej organizácie nesmie prekročiť 5 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro).


Iba neziskové organizácie a knižnice:

O tento softvérový dar môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.


Neoprávnené organizácie:

Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ OPRÁVNENÉ žiadať o produkty v rámci tohto programu darovania:

 • školy a univerzity,
 • vzájomne-prospešné organizácie (vlastnené vkladateľmi),
 • nadácie,
 • profesionálne športové kluby a súťaže,
 • vládne/štátne organizácie a agentúry,
 • podnikateľské a profesijné organizácie,
 • zamestnanecké alebo členské organizácie,
 • Organizácie zdravotníckych služieb a súvisiacich činností. Výnimkou sú nezávislé neziskové organizácie s nasledujúcimi misiami: pomoc zdravotne postihnutým a pohotovostným službám
 • cirkevné a náboženské organizácie bez sekulárnej činnosti. Sekulárna činnosť je definovaná ako činnosť oddelená od cirkevnej alebo náboženskej činnosti organizácie a v jej rámci sú klientom poskytované služby bez ohľadu na ich vieru; viera ani špecifické náboženstvo nesmú byť klientom vnucované.


Pravidlá a podmienky:

Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Tableau, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb, vrátane podmienok uvedených v tejto dohode pre koncového používateľa: Tableau End User License Agreement.


Antidiskriminačná politika:

Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.


Prípadové štúdie:

Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Tableau podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo odporúčania.


Poskytovanie produktov:

 • Produkty budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám.
 • Produkty nie sú určené pre jednotlivcov.
 • Akékoľvek produkty spoločnosti Tableau získané prostredníctvom tohto programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.