Tableau - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
 • Množstvo:
  Oprávnené organizácie môžu požiadať maximálne o 5 používateľských licencií počas fiškálneho roka (trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).

 • Rozpočet:

  Ročný rozpočet žiadajúcej organizácie nesmie prekročiť 5 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro).

 • Iba pre neziskové organizácie a knižnice:

  O tento softvérový dar môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.

 • Neoprávnené organizácie:

  Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ OPRÁVNENÉ žiadať o produkty v rámci tohto programu darovania:
  • školy a univerzity,
  • vzájomne-prospešné organizácie (vlastnené vkladateľmi),
  • nadácie,
  • profesionálne športové kluby a súťaže,
  • vládne/štátne organizácie a agentúry,
  • podnikateľské a profesijné organizácie,
  • zamestnanecké alebo členské organizácie,
  • zdravotné a súvisiace služby (výnimku tvoria organizácie poskytujúce pomoc ľuďom so znevýhodnením),
  • cirkevné a náboženské organizácie bez sekulárnej činnosti. Sekulárna činnosť je definovaná ako činnosť oddelená od cirkevnej alebo náboženskej činnosti organizácie a v jej rámci sú klientom poskytované služby bez ohľadu na ich vieru; viera ani špecifické náboženstvo nesmú byť klientom vnucované.

 • Pravidlá a podmienky:

  Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Tableau, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb, vrátane podmienok uvedených v tejto dohode pre koncového používateľa: Tableau End User License Agreement.

 • Antidiskriminačná politika:

  Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.

 • Prípadové štúdie:

  Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Tableau podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie.

 • Poskytovanie produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám.
  • Produkty nie sú určené pre jednotlivcov.
  • Akékoľvek produkty spoločnosti Tableau získané prostredníctvom tohto programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.