Používateľský účet

Loading...please wait
PROSÍME VÁS O VYPLNENIE TOHTO REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA.

V prípade nejasností Vám môže pomôcť krátke inštruktážne video
alebo sa obráťte priamo na administrátora programu.

Radi by sme Vás upozornili na tieto časti formulára:
* E-MAILOVÁ ADRESA ORGANIZÁCIE: vyberte všeobecnú aktívnu adresu (info, office, IT), ideálne takú, ktorá sa nemení s odchodom pracovníka,
* TYP ČINNOSTI: zvoľte hlavnú typickú aktivitu vašej organizácie,
* KONTAKTNÁ OSOBA: zadajte osobnú e-mailovú adresu a telefón povereného zástupcu Vašej organizácie,
* REGISTRAČNÉ (EVIDENČNÉ) ČÍSLO uveďte pre:
občianske združenia: v tvare VVS/1-900/90-xxxx podľa pečiatky MV SR, ICO, DIC
neziskové organizácie: v tvare OVVS/NO-xxxx podľa rozhodnutia Obv.úradu, ICO, DIC
nadácie: v tvare 203/Na-96/xxx podľa pečiatky MV SR, ICO, DIC
neinvestičné fondy: v tvare OVVS-xxxx/xxx-NF podľa rozhodnutia Obv.úradu, ICO, DIC
organizácie Slovenského Červeného kríža: číslo registračného listu, ICO, DIC
verejné knižnice so službou prístupu verejnosti k internetu – evidenčné číslo knižnice v Zozname knižníc SR vedeného na Ministerstve kultúry SR, ICO, DIC

O procese registrácie a posudzovania organizácie Vás budeme informovať elektronickou poštou na oficiálnu e-mailovú adresu organizácie.

Želáme Vám rýchlu a pohodovú registráciu.

Pontis n.o.
administrátor programu TechSoup Slovensko

Mobil: 0948016123
Email: info@pontisno.sk
Informácie o používateľskom účte
Vytvorte vlastné používateľské meno (okrem abecedných znakov sú povolené iba bodky, podčiarkovníky a pomlčky).
Zadajte platnú oficiálnu e-mailovú adresu organizácie, ktorú používate v mene vašej organizácie. Na túto adresu budú počas trvania programu TechSoup posielané všetky e-mailové správy. E-mailovú adresu nezverejňujeme a použijeme ju jedine vtedy, ak požiadate o zaslanie zabudnutého hesla alebo požiadate o zasielanie noviniek.
Zadajte opakovane vašu e-mailovú adresu na potvrdenie jej správnosti.
Vytvorte heslo pre váš účet, zopakujte ho v oboch uvedených poliach.
Aktivity organizácie

Select your organization's primary activity type.
Select your organization's primary activity code.
Kontaktná osoba za vašu organizáciu
Zadajte krstné meno kontaktnej osoby za vašu organizáciu
Zadajte priezvisko kontaktnej osoby za vašu organizáciu
Zadajte pracovnú pozíciu kontaktnej osoby za vašu organizáciu
Zadajte telefónne číslo kontaktnej osoby za vašu organizáciu
Zadajte e-mailovú adresu kontaktnej osoby za vašu organizáciu
Privacy Policy
Súhlasím so spracovaním a poskytovaním akýchkoľvek osobných údajov, ktoré som predložil/predložila počas registrácie do programu TechSoup Slovensko, v súlade s Pravidlami na ochranu osobných údajov programu TechSoup Slovensko (Privacy Policy) a Pravidlami na ochranu osobných údajov organizácie TechSoup Global (Privacy Policy). (TechSoup Global je americká nezisková organizácia, ktorá na základe spolupráce s programom TechSoup Slovensko poskytuje produkty a služby v neziskovom sektore po celom svete.)
open section
close sectionIdentifikačné údaje organizácie
 IČO - Identifikačné číslo organizácie
 DIČ - Daňové číslo organizácie
open section
close sectionRegistrácia organizácie
 Začiatok webovej stránky zadajte v tvare s “http://”(napr. “http://www.mojaorganizacia.sk”)
 Zadajte približné ročné výdavky vašej organizácie. Túto informáciu požadujú naši firemní darcovia. Do tohto poľa zapíšte iba číslo, žiadne písmená alebo medzery (napríklad 5000, nie 5000 EUR alebo 5 000 EUR).
open section
close sectionPravidlá spôsobilosti
 
 Organizácia môže poskytnúť dokument alebo prehlásenie o tom, že pôsobí ako nevylučujúca a nediskriminujúca organizácia.
 
 Potvrdzujem, že moja organizácia spĺňa požiadavky kvalifikačných kritérií zúčastniť sa programu darovania moderných technológií.
 
 Organizácia môže poskytnúť dôkaz, že jej riaditeľ alebo iná splnomocnená osoba schválil žiadosť o účasť na programe darovania moderných technológií.
 
 Organizácia môže poskytnúť potvrdenie, že má v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na nákup informačných alebo komunikačných technológií:
open section
close sectionĎalšie informácie o organizácii
 Prosíme, bližšie popíšte, kto vám odporučil našu stránku.
 Prosíme, napíšte poslanie alebo víziu vašej organizácie, resp. stručne predstavte činnosť vašej organizácie.
 
     
open section
close sectionOtázky pre knižnice
   
 
 Softvérové dary požadujeme iba pre verejne prístupné počítače, nie pre administratívu (zázemie) knižnice.