Veritas - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
 • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu požadovať jednu licenciu z každého produktu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).
 • Rozpočet: Požadovať produkty v tomto programe sú oprávnené organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom vo výške 10 miliónov USD (a menej).
 • Len neziskové organizácie a knižnice: O tieto softvérové dary môžu požiadať iba oprávnené neziskové, dobročinné a charitatívne organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.
 • Typy organizácií: Nasledujúce typy organizácií sú neoprávnené prijímať softvérové dary poskytované prostredníctvom tohto programu:
 • Niektoré študentské skupiny a akademické organizácie
 • Zamestnanecké alebo členské organizácie
 • Organizácie, ktoré sa venujú spoločenským a rekreačným aktivitám
 • Skauti
 • Organizácie, ktoré podporujú politické strany alebo kandidátov
 • Organizácie, ktoré sa venujú advokácii
 • Cirkevné a náboženské organizácie, ktorých primárna misia je náboženská
 • Podmienky poskytovania služieb: Organizácie, ktoré požadujú produkty spoločnosti Veritas, musia súhlasiť s platnými zmluvnými podmienkami.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Veritas podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
 • Distribúcia produktov:
 • Produkty sú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám; produkty nie sú určené pre jednotlivcov.
 • Prijímajúca organizácia nesmie produkty spoločnosti Veritas previesť na inú organizáciu, darovať ich alebo predať.